VŠMU – Katedra strunových a dychových nástrojov

vsmu3Strunové nástroje

hra na husliach / hra na violončele / hra na kontrabase / hra na gitare / hra na flaute / hra na hoboji / hra na klarinete / hra na fagote / hra na lesnom rohu / hra na trúbke / hra na pozaune / hra na tube

Absolventi

Bakalárske štúdium: Absolvent je pripravený – na základe teoretických a praktických poznatkov v oblasti hry na nástroji a teórie hudobného umenia – pôsobiť ako komorný hráč, orchestrálny hráč, po absolvovaní predmetov pedagogickej špecializácie pôsobiť ako učiteľ na ZUŠ. V prípade záujmu by mal mať predpoklady pokračovať v magisterskom študijnom programe. Magisterské štúdium: Absolvent na základe vlastných vedomostí a praktických skúseností je schopný samostatnej výstavby skladieb na vysokej profesionálnej úrovni. Ovláda problematiku štýlových a estetických požiadaviek umeleckej interpretácie. Má schopnosť individuálneho myslenia. Nevyhnutnosťou je absolvovanie predmetov pedagogickej špecializácie. Absolvent pôsobí ako koncertný sólista, komorný hráč, pedagóg na ZUŠ a konzervatóriách. Doktorandské štúdium: Tento program je zameraný na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú prácu v oblasti výskumu a vývoja, prípadne na samostatnú teoretickú a tvorivú činnosť v oblasti umenia. Absolvent tohto štúdia môže pôsobiť ako koncertný umelec, hráč v špičkových komorných a orchestrálnych telesách a ako pedagóg na vysokých školách umeleckého zamerania.

Pedagógovia

prof. Anna Hölblingová, ArtD. – hra na husliach prof. MgA. František Novotný – hra na husliach prof. Peter Michalica, ArtD. – hra na husliach prof. Jozef Podhoranský – hra violončele prof. Ján Slávik, ArtD. – hra na violončele prof. Radoslav Šašina, ArtD. – hra na kontrabase; prof. Jozef Zsapka – hra na gitare; doc. Jozef Hošek, ArtD. – hra na viole; doc. Mgr. Alexander Jablokov, ArtD. – hra na husliach
doc. Jozef Kopelman – hra na husliach; doc. Eugen Prochác – hra na violončele; Mgr. art. Martin Krajčo, ArtD. – hra na gitare; Mgr. art. Robert Mareček, ArtD. – hra na husliach; PhDr. Viera Podhradská – dejiny a literatúra nástroja; Mgr. art. Peter Zajíček, ArtD. – stará hudba; prof. PhDr. Ján Budzák, ArtD. – hra na lesnom rohu; prof. Alexander Stepanov, CSc. – hra na klarinete; doc. Roman Mešina, ArtD. – hra na fagote; doc. Mgr. art. Dagmar Zsapková, ArtD. – hra na flaute; Mgr. art. Albert Hrubovčák, ArtD. – hra na pozaune; Mgr. art. Peter Kosorín, ArtD. – hra na hoboji a komorná hra; Mgr. art. Jozef Luptáčik, ArtD. – hra na klarinete; Mgr. art. Rastislav Suchan, ArtD. – hra na trúbke; Mgr. art. Nikolaj Kanišák – hra na tube

 

 

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár