VŠMU, Katedra teórie hudby

vsmu3Absolventi

Absolvent študijného programu Teória hudobného umenia (ŠP THU) dosiahne úplné vysokoškolské vzdelanie. Stane sa kvalifikovaným odborníkom v široko ponímanej množine aplikácií teórie hudby v rámci hudobnej kultúry. Môže sa uplatniť ako vedecko-výskumný pracovník v oblasti historiografie, hudobnej estetiky a hudobnej teórie. V médiách môže zastávať miesta redaktorov a dramaturgov i pôsobiť ako kritik a publicista. V oblasti interpretačnej tvorby a kompozície môže pôsobiť ako iniciátor a realizátor projektov (uvádzanie a sprístupňovanie špecifických hudobných diel, ich analyticko-kritická reflexia, tvorba zborníkov, publikovanie štúdií, tvorba a realizácia populárno-náučných scenárov, výchovných programov, a pod.). Pri hudobných inštitúciách a telesách, festivaloch, úsekoch kultúry v orgánoch verejnej správy môže pôsobiť ako dramaturg, manažér, koncepčno-organizačný a/alebo riadiaci pracovník. Môže sa uplatniť ako odborný pracovník hudobného archívu. Popri magisterskom štúdiu môže poslucháč ŠP THU absolvovať predmety pedagogickej kvalifikácie a získať tak pedagogickú spôsobilosť a kvalifikáciu pre učiteľské posty na základných umeleckých školách (hudobná teória, hudobná náuka), na základných všeobecno-vzdelávacích školách (hudobná výchova) a na konzervatóriách a hudobných gymnáziách (hudobno-teoretické predmety a estetika hudby).

Pedagógovia

prof. PhDr. Eva Ferková, PhD. doc. PhDr. Petr Daněk, PhD., doc. Markéta Štefková, PhD. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD., Mgr. art. Katarína Hašková, ArtD., Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD., PhDr. Ľudmila Michalková, CSc., Mgr. art. Róbert Šebesta, PhD. Mgr. art. Juraj Jartim, ArtD., Mgr. art. Jana Kubandová, ArtD. Mgr. Zuzana Cenkerová, PhD., PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD., doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD., Mgr. Mgr. Soňa Koželová, Mgr. art. Ivica Liszkayová, PhD., Mgr. art. Daniela Mintálová, Mgr. art. Vladimír Sirota, PhDr. Tomáš Surý, ArtD., PhDr. Hana Urbancová, DrSc., Mgr. Peter Valo

 

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár