Univerzita Komenského, Muzikológia

uk-logoCharakteristika

Koncepcia muzikológie na Univerzite Komenského je ovplyvnená najmä myšlienkami Jozefa Kresánka a Oskára Elscheka, slovenských muzikológov medzinárodného formátu. Pozornosť sa tu venuje všetkým trom základným oblastiam odboru: dejinám hudby, etnomuzikológii (teórii ľudovej a tradičnej hudby) a systematickej hudobnej vede (zahŕňajúcej hudobnú teóriu, estetiku, psychológiu, akustiku a viacero ďalších oblastí). Tomu zodpovedá zloženie pedagógov, ktorí svojou špecializáciou pokrývajú väčšinu hlavných oblastí muzikológie. Veľká pozornosť sa u nás tradične venuje „vážnej“ či „klasickej“ hudbe ― jej analýze, histórii, kultúrnym kontextom. Okrem toho sa však študenti muzikológie pod vedením pedagógov zaoberajú aj folklórom, populárnou hudbou, jazzom či operou. V ponuke kurzov v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia nechýbajú praktické hudobné predmety ako Collegium musicum, klavírna hra a hra partitúr, ako aj odbory praktickej aplikácie muzikológie: počítačová muzikológia, hudobná kritika, hudobný manažment, koncertná a operná dramaturgia či hudobná muzeológia.

Absolventi

uplatnenie v najrôznejších oblastiach od pedagogickej činnosti, mediálnej (redaktori v televízii, rozhlase, odborných časopisoch, kultúrnych denníkoch), manažérskej (kultúrne inštitúcie), dramaturgickej, ale aj archívnej (štátne špecializované knižnice a múzeá), či vedeckej.

Pedagógovia

Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD, Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.; Prof. Phdr. Marta Hulková, PhD.; Yvetta Kajanová PhD; RNDr. Mgr. Marek Žabka, PhD; Mgr. art. Branko Ladič, PhD a ďalší.

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár