UKF Nitra, Katedra hudby

thumb2Charakteristika

Katedra hudby je kmeňovo začlenená do Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Podieľa sa na príprave učiteľov základných a stredných škôl, osobitne participuje na príprave učiteľov základných škôl a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín (maďarskej, rómskej a i.), žijúcich v Slovenskej republike. V rámci externých foriem štúdia zabezpečuje štúdium učiteľstva pre I. stupeň ZŠ.  Vzdelávacie programy Katedry hudby sú otvorené potrebám vedy a výskumu. Vedecko-pedagogický kolektív spolupracuje s vysokoškolskými inštitúciami a vedecko-výskumnými pracoviskami doma i v zahraničí.

Absolventi

Profilácia štúdia na Kh sa realizuje v koordinácii pedagogických činností s výsledkami vedecko-výskumných a interpretačných aktivít učiteľov a študentov Kh. Odbornú profiláciu štúdia si študent kreuje podľa flexibilných študijných programov a vlastných predstáv o svojom budúcom povolaní a spoločenskom uplatnení vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Pedagógovia

Mgr. Alena ČIERNA, PhD.; Mgr. Pavol BREZINA, PhD.; PaedDr. Igor ODRÁŠKA prof. PhDr. Eva SZÓRÁDOVÁ, CSc. doc. Dr. univ. Agáta CSEHIOVÁ, PhD. doc. Mgr. art. Alena KRUČAYOVÁ, PhD; doc. PhDr. Pavol SMOLÍK, ArtD. doc. Mgr. art. Jozef VEREŠ, CSc; doc. Mgr. art. Elena ZAHORÁKOVÁ; Mgr. art. Martina ČIEFOVÁ, PhDr.; PhDr. Janka KUPKOVÁ, CSc. Mgr. art. Alena MICHALIDESOVÁ, PhD.; Mgr. art. Jana PASTORKOVÁ, ArtD. Mgr. Iveta ŠTRBÁK PANDIOVÁ, PhD. Mgr. Ladislav TISCHLER, PhD. Mgr. art. Marek ŠTRBÁK, PhD.

 

Tiež sa vám može páčiť...

Pridaj komentár